Praktijkregels

Afspraak maken

 • Tijdens de openingsuren kunt u telefonisch (046-4528028) of ter plaatse een afspraak maken.
 • U dient duidelijk aan te geven om welke klachten het gaat.
 • U kunt aangeven door welke (gespecialiseerde) fysiotherapeut u behandeld wilt worden.
 • Het is ook mogelijk om zonder verwijzing een afspraak te maken.
 • Het is vanwege het behandelen van patiënten niet altijd mogelijk om uw fysiotherapeut zelf telefonisch te spreken. U kunt dan uw telefoonnummer achterlaten, dan wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.

Afmelden

Als u verhinderd bent, dan dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij tijdige afmelding worden geen kosten in rekening gebracht. Afspraken die niet of te laat afgezegd worden zullen in rekening gebracht worden bij de cliënt (75% van het geldende tarief).

Ook buiten de reguliere openingstijden kunt u zich afmelden door een bericht in te spreken op ons antwoordapparaat.

Eerste afspraak

 • Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsnemen. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen. 
 • Wanneer u 10 minuten ná het verstrijken van de begintijd van uw behandeling nog niet door uw therapeut gehaald bent, meldt u zich dan s.v.p. aan de receptie of gebruik de bel.

U dient de volgende zaken mee te nemen:

 • Geldig identiteitsbewijs (paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument).
 • Verwijsbrief van arts of specialist (indien van toepassing).
 • Zorgverzekeringpas of –polis.
 • Tijdens de eerste behandeling wordt er een onderzoek gedaan. Dit zal ongeveer 30-45 minuten in beslag nemen. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en het aantal behandelingen omvatten en met u worden besproken.
 • Wij verwachten van u als patiënt dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging.
 • Het is wenselijk dat u voor iedere behandeling / afspraak een handdoek meeneemt.

Kwaliteit

 • Alle fysiotherapeuten die bij ons werken staan geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). De wet BIG regelt de registratie van erkende zorgverleners. Alleen wie in het register staat ingeschreven, mag een door de wet beschermd beroep uitoefenen. Fysiotherapeut is zo’n beroep. De deskundigheid van de geregistreerde beroepsbeoefenaars is daarmee voor iedereen herkenbaar.
 • Alle fysiotherapeuten, met- of zonder specialisme, die in onze praktijk werken zijn ook nog geregistreerd in het CKR (Centraal Kwaliteitsregister) van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). In het CKR van het KNGF zijn alleen fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan door het KNGF gestelde kwaliteitseisen.

Privacy

 • Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.
 • Onze praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd. Tijdens het onderzoek kunt u gevraagd worden zich gedeeltelijk te ontkleden.
 • De fysiotherapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden. In de meeste gevallen zullen wij uw huisarts verslag doen van de behandeling nadat deze is afgesloten.
 • Als cliënt kunt u inzage krijgen in uw persoonlijk patiëntendossier, een afschrift hiervan krijgen, aangeven wanneer er wijzigingen in moeten worden doorgevoerd of verzoeken dat uw dossier vernietigd wordt.

Aansprakelijkheid

 • Ophoven gezondheidscentrum is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van bezittingen van haar bezoekers. Neemt u deze daarom mee naar de behandelkamer of oefenzaal.
 • Wij hebben contracten met bijna alle zorgverzekeraars. Hierdoor gaat uw rekening vaak direct naar uw zorgverzekeraar. Als u niet of niet voldoende verzekerd bent voor fysiotherapie dan ontvangt u de rekening thuis. U bent te allen tijden zelf verantwoordelijk voor het aantal behandelingen fysiotherapie dat u vergoed krijgt. Check dus zelf uw polisvoorwaarden!

Klachten

 • Indien u niet tevreden bent of een klacht heeft over de bejegening door of behandeling van uw fysiotherapeut of een van de andere personeelsleden, kunt u dit melden aan uw fysiotherapeut. Uw klacht zal worden behandeld conform de richtlijnen van het KNGF.
 • Vindt u dat uw probleem niet is of wordt opgelost, dan kunt u bij klachtencommissie van onze overkoepelende beroepsorganisatie, het KNGF, terecht.

 

Wij proberen u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u desondanks een opmerking, vraag of een klacht, dan verzoeken wij u dat kenbaar te maken.